ВУЗ ШАГ
 
Заклад дошкільної освіти ясла-садок 18 комбінованого типу
 
_

Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

  1. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  •       Управління ЗДО здійснюється Червоноградською міською радою і відділом освіти Червоноградської міської ради.
  •      Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Червоноградської міської ради за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства.
  •      Директор дошкільного закладу в межах його повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

  •      Колегіальним постійно діючим органом управління у ЗДО є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, вихователі, практичні психологи, інструктори з фізкультури, медичні працівники, інші спеціалісти.

     До складу педагогічної ради ЗДО можуть входити голови батьківських комітетів. На засіданні педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники  закладів освіти, батьки або особи,  які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради  закладу є його директор.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення  кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процесс найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участь в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім'єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процессу за невиконання ними своїх обов'язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗДО.

Кількість засідань педагогічної ради – не менше 4 рази на рік.

  •      Органом громадського самоврядування закладу є конференція  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників конференцій від працівників  закладу – 20, батьків – 20. Термін повноважень становить 1 рік.

Рішення конференції приймається більшою частиною голосів від загальної кількості присутніх, яка має бути не менше 2/3 її членів.

Конференція:

- приймає Статут, зміни і доповнення;

- обирає раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт керівника дошкільного закладу, голову ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку шляхом таємного голосування;

- розглядає питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

  •      У період між рішенням конференції діє рада  закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради  закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Рада закладу організовує:

- виконання рішень конференції;

- розгляд питань щодо поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- поповнення і використання бюджету ЗДО;

- вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників освітнього процесу;

- здійснює громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням дітей;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій, ярмарок, конкурсів;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків.

  •      У  закладі  дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи  закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням конференції  або ради  закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на конференції дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основним завданням піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в  закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази  закладу дошкільної освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування  ЗДО;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.